November 2016

การนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยนั้น หากคุณต้องการนำเข้าเองโดยไม่ผ่านตัวกลาง บริษัทรับนำเข้าสินค้าหรือชิปปิ้ง คุณอาจจะเจอกับกระบวนการขั้นตอนอันยุ่งยาก ซับซ้อน เมื่อคุณติดต่อสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินแล้วนั้น คุณจำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่สำคัญเพื่อการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่ใบขนส่งสินค้า ใบตราส่งสินค้า บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า และอื่นๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการในการขนส่งก็สำคัญซึ่งการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยการขนส่งจะมีให้เลือก 3 ประเภท ดังนี้

Read More

Copyright © 2016 tngcargo.com บริษัทที่ให้บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน