Our Pricing

บริษัท ทีเอ็นจี คาร์โก จำกัด หรือ TNG Cargo ให้บริการนำเข้าสินค้าโดยคิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำเข้าสินค้าตามระยะทางจัดส่งสินค้า ประเภทของสินค้า บรรจุภัณฑ์ของสินค้ และวิธีการในการจัดส่งสินค้า โดยบ่งรูปแบบการจัดส่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่

ค่าบริการขั้นต่ำ
B500

กรณีค่าขนส่ง 1 บิล

ไม่ถึง 500 บาท

ขั้นต่ำ 500

คิดราคาตามปริมาตรสินค้า
Bxxx / 1 คิว

เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา สินค้า 1 คิว

ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 275 kg

คิดเป็นคิว

คิดราคาตามน้ำหนักสินค้า
Bxxx / 1 kg

เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก สินค้า 1 คิว

ที่มีน้ำหนักเกิน 275 kg

คิดเป็นกิโล

หมายเหตุ

การคำนวณค่าขนส่งนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท

Copyright © 2016 tngcargo.com บริษัทที่ให้บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน